FAQ / Droge Stijgleidingen controleren is dat verplicht?

Een droge stijgleiding moet elk jaar aan onderhoud worden onderworpen.

Regelgevingen

NEN 1594 is de norm waaraan alle droge blusleidingen moeten voldoen. Ook dient u aan artikel 6 (algemene gebruikseisen voor bouwwerken) te voldoen. Deze eisen kunnen per gemeente verschillen. Over het algemeen staat het volgende vast in de regelgeving:

Artikel 6 – Droge stijgleidingen

1.Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake kundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de reinheid en goede werking van droge stijgleidingen.

2. De droge blusleiding moet, na geheel met water te zijn gevuld, worden onderworpen aan een druk van 1600 kPa gemeten op de hoogte van het maaiveld. Deze druk moet zich zonder bijpompen gedurende 5 minuten handhaven. Boven de 75 meter moet voor elke 10 meter de druk met 100 kPa worden verhoogd.

3. Bij oplevering van de installatie en daarna eenmaal per vijf jaar moet de droge blusleiding worden getest, zoals in het tweede lid is weergegeven. Resultaten van deze test moeten, in de vorm van een testrapport aan de commandant van de brandweer worden gezonden.

4. De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 9 van het boek ‘Een brandveilig gebouw installeren’ (Uitgave Nederlandse Brandweer Federatie).
5. De pompinstallatie voor de droge blusleiding moet tenminste éénmaal per maand worden gecontroleerd op een goede werking en zo nodig worden gerepareerd.

6. Tenminste éénmaal per jaar moet door een terzake deskundige het nodige onderhoud worden verricht en een controle worden gehouden op de goede werking van de pompinstallatie voor de droge blusleiding.

Droge stijgleidingen moeten worden aangelegd conform de norm NEN 1594. Tevens staat het onderhoud hier uitgebreid in geschreven. Daarnaast moeten deze stijgleidingen éénmaal in het jaar worden geinspecteerd. Eens in de 5 jaar moeten de blusleidingen hydrostatisch worden beproefd. De wijze waarop de beproevingen moeten worden gedaan, staat tevens ook beschreven in het normblad NEN 1594.

Smeba-fire BVBA kan voor controle zorgdragen, vraag voor de mogelijkheden.

Wilt u zekerheid, benader dan uw gemeente voor de actuele regelgeving.

Posted in: DROGE STIJGLEIDING